• آموزش نت خوانی
    ارسال‌شده در:تخصصی » هنر » فایل رایگان

    بیﺷﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت و اﺻﻮل آن ﻋﻠﻢ دارد . ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﻧﯿـﺰ از اﯾـﻦ ﻗﺎﻋـﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ . ﺷﻤﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻮازﻧﺪه ﯾﺎ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑـﺪون داﻧـﺴﺘﻦ اﺻـﻮل و ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺌﻮری ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ