• پاورپوینت تاریخچه سخنوری در ایران باستان
  ارسال‌شده در:تخصصی » دانشگاهی » هنر » فایل رایگان

  پاورپوینت تاریخچه سخنوری در ایران باستان شامل نکات مهمی از فن بیان و فن سخنوری کوروش کبیر و استفاده از آن در مدیریت کشور بوده و چیره دستی در مذاکره توسط فن بیان را آموزش می دهد.

 • آموزش نت خوانی
  ارسال‌شده در:تخصصی » هنر » فایل رایگان

  بیﺷﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت و اﺻﻮل آن ﻋﻠﻢ دارد . ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﻧﯿـﺰ از اﯾـﻦ ﻗﺎﻋـﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ . ﺷﻤﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻮازﻧﺪه ﯾﺎ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑـﺪون داﻧـﺴﺘﻦ اﺻـﻮل و ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺌﻮری ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ

 • کارآموزی عکاسی
  ارسال‌شده در:تخصصی » دانشگاهی » هنر » فایل رایگان

  فایل کارآموزی عکاسی عکاسی مناسب دانشجویان رشته عکاسی برای دو واحد عملی کارآموزی