• ضوابط و مقررات تهیه نقشه های معماری
  ارسال‌شده در:تخصصی » فنی مهندسی » فایل رایگان

  فایل پیش رو ضوابط و مقررات تهیه نقشه های معماری می باشد که توسط کمیته تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان تهیه و تنظیم شده است. نام کامل این فایل ضوابط و مقررات تهیه و ترسیم نقشه های معماری ( در کاربری مسکونی ) می باشد که ویرایش ششم آذر ۱۳۹۱ هست. این ورژن تا این تاریخ آخرین ویرایش است.

 • پاورپوینت تاریخچه سخنوری در ایران باستان
  ارسال‌شده در:تخصصی » دانشگاهی » هنر » فایل رایگان

  پاورپوینت تاریخچه سخنوری در ایران باستان شامل نکات مهمی از فن بیان و فن سخنوری کوروش کبیر و استفاده از آن در مدیریت کشور بوده و چیره دستی در مذاکره توسط فن بیان را آموزش می دهد.

 • آموزش نت خوانی
  ارسال‌شده در:تخصصی » هنر » فایل رایگان

  بیﺷﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت و اﺻﻮل آن ﻋﻠﻢ دارد . ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﻧﯿـﺰ از اﯾـﻦ ﻗﺎﻋـﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ . ﺷﻤﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻮازﻧﺪه ﯾﺎ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑـﺪون داﻧـﺴﺘﻦ اﺻـﻮل و ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺌﻮری ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ

 • طرح توجیهی پرورش شترمرغ
  ارسال‌شده در:فایل غیر رایگان » کسب و کار » طرح توجیهی » دانشگاهی

  طرح توجیهی پرورش شترمرغ مناسب افرادی که می خواهند در این زمینه فعالیت کنند. شتر مرغ در سن ۲ تا ۳ سالگی به بلوغ جنسی می رسد و تا مدت زیادی بارور باقی می ماند. پرنده نر در زمان بلوغ به رنگ سیاه با پر و بال سفید رنگ و شتر مرغ ماده به رنگ قهوه ای تا خاکستری است. بارزترین نشانه در شتر مرغ نر، قرمزی رنگ ساق پا ، نوک و اطراف چشم است که ارتباط مستقیمی با قدرت جنسی نر دارد. هرچه این قرمزی بیشتر باشد پرنده از قدرت نرینگی بیشتری برخوردار است.

 • اصول بازاریابی
  ارسال‌شده در:تخصصی » فروش و بازاریابی » فایل رایگان

  اصول بازاریابی فایلی مناسب مهندسان فروش، بازاریابان و افرادی که در زمینه تبلیغات فعالیت می کنند.

 • کارآموزی عکاسی
  ارسال‌شده در:تخصصی » دانشگاهی » هنر » فایل رایگان

  فایل کارآموزی عکاسی عکاسی مناسب دانشجویان رشته عکاسی برای دو واحد عملی کارآموزی