آموزش نت خوانی

توضیحات محصول

فایل پیش رو آموزش نت خوانی می باشد که توسط گروه آموزشی فایل سبز برای علاقه مندان به هنر موسیقی گردآوری و تهیه شده است.

مقدمه ای از فایل پی دی اف آموزش نت خوانی:

بیﺷﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت و اﺻﻮل آن ﻋﻠﻢ دارد . ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﻧﯿـﺰ از اﯾـﻦ ﻗﺎﻋـﺪه   ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ . ﺷﻤﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻮازﻧﺪه ﯾﺎ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑـﺪون داﻧـﺴﺘﻦ اﺻـﻮل و ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺌﻮری ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ

دوره ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻫﺴﺖ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑـﺎ زﺑـﺎن ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ از  اﺑﺘﺪا . ﻓﺮق اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﮐﺘﺐ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ دوره ﺟﻨﺒﻪ آﻣﻮزﺷﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻮع ﮔﻔﺘـﺎر ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒـﯽ ﻫـﺴﺖ  ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ اﺳﺘﺎد را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﺣﺲ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ دوره ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دوره وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ در
اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

آموزش نت خوانی بهترین و واجب ترین آموزش برای هنرآموزان و علاقه مندان به ورود به عرصه موسیقی است.


در ادامه می توانید فایل آموزش نت خوانی را به رایگان دانلود نمایید.

حتماً و لطفاً از دیگر آموزش های سایت در زمینه موسیقی هم استفاده نمایید، مطمئن باشید گروه آموزشی فایل سبز بهترین فایل های آموزشی را برای شما آماده کرده است.


آموزش نت خوانی telegram آموزش نت خوانی آموزش نت خوانی telegram

instagram آموزش نت خوانی آموزش نت خوانی instagram


 

Summary
product image آموزش نت خوانی آموزش نت خوانی amozeshenotekhani
Author Rating
1star آموزش نت خوانی آموزش نت خوانی 1star1star آموزش نت خوانی آموزش نت خوانی 1star1star آموزش نت خوانی آموزش نت خوانی 1star1star آموزش نت خوانی آموزش نت خوانی 1star1star آموزش نت خوانی آموزش نت خوانی 1star
Aggregate Rating
1 based on 1 votes
Brand Name
گروه آموزشی فایل سبز
Product Name
آموزش نت خوانی
Price
رایگان

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *